Rugpjūčio mėn. prasidėjo daugiabučio namo fasado renovavimo darbai, bet per susirinkimus paaiškėjo, kad bus keičiamas ir vamzdynas, keičiami radiatoriai. Mano bute yra padarytas kapitalinis remontas, butas apdraustas, "špižinių" radiatorių keisti į metalinius visai nenoriu. Kreipiausi į namo administratorių, kad nesutinku keisti radiatorius į metalinius, nes nesu informuota apie kokybę, be to kai kuriuos darbus namą administruojanti bendrovė yra atlikusi ankščiau, už viską turėjau sumokėti ir visai nenoriu už tą patį darbą mokėti dar kartą. Administratorius atsakė, kad keisti ką nors yra vėlu. Darbininkus privalėsiu įsileisti, jeigu ne tai bus iškviesta policija, vėliau bus kreiptasi į teismą ir man teks apmokėti visas išlaidas. Paprašiau parodyti man mano bute atliekamų darbų sąmata, taip pat nesutiko parodyti, motyvuodamas tuo, kad kai bus visi darbai atlikti, tai ir pamatysi. Ar turi namo administratorius pateikti butui priklausantį darbų sąrašą?Ar galiu atsisakyti keisti radiatorius? Manau, kad išpirkas butas yra mano nuosavybė.

 1. Kada ir kaip turi teikti informaciją administratorius (dirbantis pagal pavedimo sutartį arba kitais pagrindais);
 1. Projekto sprendinių įgyvendinimo privalomumas, CK 4.85 str. tvarka;

Aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustato, kad su parengto Investicijų plano, kuriame ir numatoma preliminari projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina, projektu namo butų ir kitų patalpų savininkai yra supažindinami viešo aptarimo metu, kurį organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas (įprastai – bendrija arba savivaldybės paskirtas administratorius).

Be to, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnis (tais atvejais, kai projekto administratorius – bendrija) nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę gauti informaciją apie su pastato (pastatų) priežiūra ir naudojimu susijusias įmokas bei informaciją bendrijos veiklos ir valdymo klausimais. Įstatyme yra nustatoma tapati bendrijos pirmininko pareiga, savininkui paprašius, tokią informaciją pateikti. Taigi, buto ar kitos patalpos savininkas turi teisę, visais atvejais, kreiptis dėl informacijos pateikimo.

Tais atvejais, jei sudaryta jungtinės veiklos sutartis ar paskirtas savivaldybės administratorius bendrojo naudojimo objektams administruoti, reiktų vertinti konkrečių su šiais asmenimis sudarytų sutarčių nuostatas. Tačiau, reiktų atkreipti dėmesį, kad su šiais asmenimis yra sudaromos pavedimo sutartys, kurias vykdant, remiantis Civilinio kodekso 6.760 straipsniu, įgaliotinis turi pareigą pateikti visą informaciją apie pavedimo vykdymo eigą.

Įvertinus šias aplinkybes, akivaizdu, kad buto ar kitos patalpos savininkas, bet kuriuo atveju turi teisę reikalauti, o projekto administratorius pareigą pateikti, informaciją apie vykdomą projektą, įskaitant ir klausimus, susijusius su atliekamais (planuojamais atlikti) darbais bei jų kaina. Reiktų pažymėti, kad atsakymų į pateiktus klausimus gavimą galima užsitikrinti pateikiant klausimus raštu, kartu iš projekto administratorius pareikalavus pavizuoti teikiamo prašymo kopiją žyma „gauta“.

Atsakant į klausimą dėl projekto sprendinių privalomumo, reikia pažymėti, kad sprendimai dėl daugiabučio namo atnaujinimo projekto yra priimami CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, vadovaujantis daugumos taisykle. Dėl šios priežasties, daugumos butų ir kitų patalpų savininkų priimtas sprendimas dėl daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo yra privalomas visiems savininkams. Tačiau, aplinkybė, jog yra priimtas sprendimas dėl daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo, nepaneigia individualaus savininko teisių ginti turimus teisėtus interesus.

Reiktų pažymėti, kad tais atvejais, kai konkrečiame bute ar kitoje patalpoje faktiškai esantys sprendiniai yra pakankami daugiabučio namo atnaujinimo projekte numatytam energiniam naudingumui pasiekti, tapatų ar mažesnį energinį naudingumą pasiekiančių priemonių įgyvendinimas nėra pagrįstas, kadangi daugiabučio namo atnaujinimo projekto rengimo metu turi būti tinkamai įvertinama esama daugiabučio namo būklė, atsižvelgiant į individualių butų ar patalpų būklę. Taigi, šio vertinimo metu turi būti nustatoma, kokios priemonės yra būtinos įgyvendinti, o kokios – ne.

Tuo atveju, jei buto ar kitos patalpos savininkui kyla bet kokių klausimų ar abejonių dėl įgyvendinamų projekto sprendinių, nepaisant projekto vykdymo stadijos, jis turėtų raštu kreiptis į projekto administratorių su prašymu įvertinti įgyvendinimų sprendinių tikslingumą ir, jei reikia, šiuos sprendinius atitinkamai pakoreguoti. Pareiga įvertinti pateiktą prašymą ir imtis, jei tai būtina, atitinkamų veiksmų projekto administratoriui kyla kaip asmeniui, kuris, rengiant ir įgyvendinant investicijų projektą, atstovauja butų ir kitų patalpų savininkams bei organizuoja investicijų projekto parengimą ir įgyvendinimą, t.y. organizuoja projektavimo ir rangos darbų pirkimus, statybos techninę priežiūrą, investicijų projektui įgyvendinti surinktų ir skolintų lėšų apskaitą ir tvarkymą, valstybės paramos lėšų panaudojimą, rangos ir kredito sutarčių sudarymą, butų ir kitų patalpų savininkų priimtų kitų sprendimų, susijusių su investicijų projektu, įgyvendinimą.

Panašūs klausimai

Kaip išvengti tokių atvejų kaip neseniai nuskambėjusi daugiabučio renovacija Klaipėdoje, kur pradėjęs darbus rangovas staiga bankrutavo?

Kas atsako už rangos darbų kokybę tuo atveju, kai defektai išlenda renovacijai pasibaigus ir rangovas jau yra bankrutavęs?

Ar nepažeidžiamos žmogaus teisės jam "užkraunant" priverstinę paskolą 20-čiai metų? Ką apie tai mąsto konstitucinis teismas? O gal reikėtų kreiptis į Strasburą?

Mūsų name šiomis dienomis turi prasidėti renovacija, bet butai dar neturi sąmatos. Nežinome, kiek reikės mokėti už langų pakeitimą, už balkonų stiklinimą ir kitus darbus. Pirmininkas nesutinka paaiškinti. Paskutinis susirinkimas buvo 2013 m. vasarą, kai dauguma gyventojų atostogavo. Ir parašai dėl renovacijos buvo surinkti neteisėtai. Kaip aš galiu sutikti su paskola, jei nežinau, kiek man kainuos renovacija?

Parengtame daugiabučio investiciniame projekte nėra įtrauktos namo rūsyje esančios negyvenamos, privatizuotos patalpos, kuriose yra įkurta biliardinė, įrengta slėptuvė. Ar tai teisėta?

Paruošiau dokumentus namui renovuoti. Iš ,,Registro centro" gavau bendrijos gyventojų patvirtintą sąrašą dėl butų nuosavybės. Paaiškėjo, kad 11 bendrijos gyventojų su butais privatizavo rūsio sandėliukus. Skirdamas bendrijai paskolą renovacijai ,,Swedbank", vadovaudamasis Aukščiausiojo Teismo nutartimi, skaičiuodamas investicijos paskirstymą butams, prie šitų butų plotų reikalauja pridėti rūsio plotą, t. y. 4 kvadratus. Gyventojai nesutinka. Kaip pasielgti ir į ką kreiptis?

Kokia taikoma atnaujinamo daugiabučio namo projekto administratoriui atsakomybė už netinkamai administruojamą projektą ? Pvz. ne laiku sutvarkomi ir pateikiami VšĮ Beta dokumentai, nesuorganizuojamas rangos darbų konkursas iki 2014-10-01, arba neteisingai apskaičiuojami valstybės paramos dydžiai dėl ko sumažėja arba išvis gali būti neskirta valstybės parama, pasirašomi darbų perdavimo aktai, kai darbai atlikti netinkamai, nepervedamos laiku finansuotojui lėšos, dėl ko skaičiuojamos 0,04 dydžio delspinigiai ir pan.)

Užduokite klausimą ekspertui
Keisti
Konsultuoja ekspertai

  Saulius Šukelis

  Vėdinamų fasadų tvirtinimo sistemos "Aloon" ekspertas

  Andrius Gikevičius

  Stogo ir fasado dangų ekspertas UAB "Eternit Baltic"

  Giedrius Gelusevičius

  Termoizoliacinių sistemų ekspertas UAB "Paroc"

  Justas Rutkauskas

  Šildymo sistemų ekspertas UAB "Danfoss"

  Aušrys Šliavas

  Advokatas, teisininkas "Raidla Lejins & Norcous"

  Vydmantas Grigoravičius

  Advokatas, teisininkas "Raidla Lejins & Norcous"

Prenumeruok naujienas