Individualaus namo renovacija: 5 žingsniai geresnio gyvenimo link

Ką Jums reiškia namo renovacija? Daugumai lietuvių tai kol kas siejasi su būsto sienų, stogo apšiltinimu ir atšviežinta išore. Tačiau architektai ir statybų spe­cialistai siūlo į būsto renovaciją žiūrėti plačiau: galbūt atėjo laikas apsitvarkyti aplinką, susiręsti išsvajotą pavėsinę kieme arba padidinti svetainės langą, jei per jį atsiveria gražus vaizdas.

Būsto modernizavimas turėtų tapti geresnio gyvenimo pradžia. Tai gali būti prilygi­nama apsigyvenimui naujuose, geresniuose namuose tik be persikraustymo streso.

Namai, aplinka – svarbūs ir nuotaikai, ir sveikatai. Tačiau laukiamo pertvarkymų rezulta­to galima tikėtis tik tuomet, kai aiškiai žinome, ko reikia pirmiausia mums patiems ir kaip racionaliai pritaikyti savo būstą pagal realius poreikius.

1 žingsnis. Planavimas.

Vaikai jau seniai išvykę, tad galbūt verta padidinti kam­barius ir apsiriboti mažesniu kambarių skaičiumi, gal vietoje nemėgstamos mažos kamaraitės įsirengti patogią rūbinę. Arba, priešingai, šeimai reikia daugiau erdvės, tad atėjo laikas „prilipdyti“ prie namo derantį priestatą, - geriau tai padaryti prieš namo sienų apšiltinimą, gerokai sutaupysite. Virtuvė per ankšta? Galbūt ją galima sujungti su svetaine, tuomet maisto ruoša netrukdys ben­dravimui su šeima. O gal atėjo laikas praplėsti garažą, kad at­sirastų vietos antram automo­biliui?

Specialistai rekomenduoja visus nusiskundimus savo būs­tu surašyti ant vieno lapo, la­biausiai erzinančius – viršuje. Ant kito lapo rekomenduojama išvardinti savo norus, susijusius su esamais namais, pirmiausia paminint pačius svarbiausius, t.y. tuos, apie kuriuos pagal­vojate kasdien. Tuomet reikia sulyginti abu sąrašus, jei kurie nors punktai sutampa – juos būtina įtraukti į namo reno­vacijos planą. Pavyzdžiui, pir­majame aukšte nuolat šalta ir seniai svajojate apie židinį sve­tainėje. Abu sąrašus pirmiausia aptarkite šeimoje, o vėliau – su architektais ar statybininkais ar bent su bičiuliais, giminaičiais, nusimanančiais apie statybas. Neretai pa-aiškėja, kad problemos išsprendžiamos paprasčiau nei buvo galvojama dešimt­mečiais.

2. Išlaidų apskaičia­vimas ir finansinių galimybių įvertini­mas.

Tai – labai svarbus žingsnis. Visada turėkite pesimistinį išlaidų planą, kad pakaktų lėšų reno­vacijos užbaigimui jei kar­tais renovuojant namą išryškėtų taisytini defek­tai.

Žinoma, kiekvienos vinies kainos neapskaičiuosi, tad verta pasinaudoti in­ternete pateiktomis skaičiuoklėmis, kur įvedus sienų ar stogo plotą galima numaty­ti apytiksles išlaidas medžiagoms. Darbų kainas galite sužinoti arba iš statybų profe­sionalų, arba pusdienį paskyrę paieškoms internete, kur savo paslaugas siūlo įvairaus profilio meistrai. Pavyzdžiui, patogios stogo ir fasado medžiagų skaičiuoklės yra tinklalapyje www.stogoskaiciuokle.lt.

Skaičiuodami išlaidas įvertinkite ne tik pinigus, kuriuos išleisite šiandien, bet ir lėšas, skirtas pastato priežiūrai, pavyzdžiui, sienų ar stogo perdažymui po 3-5 metų. Galbūt verta šiandien bran­giau sumokėti už patvaresnes medžiagas, bet sutaupyti laiko ir pinigų ateityje?

Taip pat nepamirškite ap­skaičiuoti, ar namo atnaujini­mas padės sutaupyti. Jei ketinate naudotis paskola, kokią dalį paskolos galėsite padengti iš sutaupytų šildymui pinigų. Įvertinkite galimybes pasinau­doti valstybės parama – asbes­tinio stogo keitimui ar namo šiltinimui, aplinkosaugos spren­dimams – saulės kolektorių, ge­oterminio šildymo įsirengimui. Informacijos galite rasti in­ternete www.asbestuine.lt ir www.laaif.lt.

3. Profesionalaus pro­jekto parengimas.

Pagal pirmojo žingsnio poreikius ir finansines galimybes sudarykite darbų planus kartu su staty­bų profesionalais, pasirūpinkite kuo aiškesniais brėžiniais, suplanuokite darbus. Įvertinkite tai, jog su kai kuriomis medžiagomis negalima dirbti šaltuoju sezonu. Susitarkite su statybininkais iš anksto, ypač jei skirtingus darbus atliks ne vienoje statybų ben­drovėje dirbantys meistrai.

4. Apsirūpinimas medžiagomis.

Vakarų šalyse, net kaimyninėse Latvi­joje ir Estijoje labiau įpras­ta, kad statybinių medžiagų pirkimu užsiima statybininkai. Lietuvoje tradici­jos kiek kitokios – viskuo rūpinasi namo šeimininkai. Siūlome įvertinti, kad staty­binių medžiagų pargabeni­mas taip pat gali kainuoti, mažų mažiausiai kuro ir lai­ko. Sužinokite apie galimy­bes gauti statybines medžia­gas „į kiemą“, įsigilinkite į jų garantijų sąlygas. Turėkite omenyje, kad jei po kelerių metų kas nors nutiks nau­jutėlaičiam stogui, nuostoliai gali būti didžiuliai – užlietos patalpos, apgadinti baldai, nekalbant apie stogo remon­to išlaidas, tad išsaugokite garantijų dokumentus, suži­nokite, kokia reali statybinių medžiagų tiekėjų atsakomy­bė už nekokybiškas prekes.

5. Darbų vykdymas ir priežiūra.

Idealiu at­veju viską turi atlikti pati­kimas ir profesionalus dar­bų vykdytojas. Realybė gali būti kiek kitokia. Tad svar­biausia užduotis – surasti patikimus statybininkus, klauskite rekomendacijų, ieškokite informacijos in­ternete, čia galima rasti ir „juoduosius sąrašus“. Staty­bininkų darbo vaisius matysite kasdien daugybę metų, tad rinkitės atsakingai ir kuo aiškiau pateikite užduotis, kad nekiltų nesusipra­timų, pasirašykite sutartis dėl darbų atlikimo terminų ir atsakomybės už darbų kokybę. Jei ketinate darbus atlikti patys - pasidomėkite medžiagų montavimo naujo­vėmis, rinkitės sprendimus, kuriuos lengva įgyvendinti be ypatingų techninių prie­monių ar įrankių.

Komentarai (0)

Susijusios naujienos

 • Sustabdytas paraiškų rinkimas individualių namų atnaujinimui finansuoti 2016-05-06

  Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms 2016 m. gegužės 6 d.sustabdytas fizinių asmenų projektų registracijos formų priėmimas dėl atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo individualiuose namuose bei gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo.

 • Galima teikti paraiškas individualių namų atnaujinimui finansuoti 2016-05-03

  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau - LAAIF) skelbia kvietimą nuo 2016 m. gegužės 3  d. teikti Projekto registracijos formas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.1.2. punktas): „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %”.

 • Visa informacija apie paramą asbestinio stogo keitimui 2016 m. 2016-03-14

  Š. m. kovo 8 d. vyko tiesioginė transliacija iš Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos apie galimybes pasikeisti asbestinę stogo dangą paramos lėšomis.

 • „Paroc“ išbandė naują sprendinį efektyviai modernizacijai 2015-09-29

  Izoliacinių sprendimų kompanija „Paroc“ kartu su Latvijos medienos perdirbėjais ir mokslininkais išbandė naują gaminį pastatų renovacijai – gamykloje surenkamus medinius skydus su akmens vatos užpildu viduje. Šis pilotinis projektas buvo įgyvendintas Jelgavos mieste (Latvija).

Prenumeruok naujienas
Lietuvos gamintojai